До основних завдань патріотичного виховання дошкільнят належать:

а) формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка,міста);

б) формування духовно-моральних взаємин;

в) формування любові до культурного спадку свого народу;

г) виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

д) почуття власної гідності як представників свого народу;

е)толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

            Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті, що зазначені. Це не лише виховання любої до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.

            Методи виховання дошкільнят забезпечують оволодіння ними знаннями про рідний народ, його Батьківщину і на цій основі — розвиток національних рис і якостей молодого покоління.

            Зміст знань про рідну країну в попередніх програмових документах, як відомо, ототожнювався із змістом суспільного життя. У програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та Базовому компоненті до-шкільної освіти в Україні цей зміст розглядається в контексті формування уявлень про країни світу, а також через порівняння з іншими країнами та пошук подібності та відмінності між ними.

До проблем виховання молодого покоління на засадах патріотизму в різні часи зверталися такі класики педагогічної науки, як Г.Сковорода, К. Ушинський, О.Огієнко, С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинського, Г. Ващенко та інші видатні вчені.

Особливо цінною для сучасної практики є педагогічна спадщина талановитого українського педагога-гуманіста, педагога-новатора і філософа В.Сухомлинського. Запропоновані ним форми і методи освітнього впливу на дитячу особистість актуальні й тепер. Він вбачав пріоритет у формуванні нового покоління свідомої молоді, вихованні справжніх патріотів, що по-справжньому люблять Батьківщину, горді за свій народ та його історичне минуле, відповідальні за його майбутнє.

Цю найважливішу закономірність виховання видатний педагог визначав по-своєму: виховувати маленьку дитину так, щоб у неї були цінності душі, які дісталися їй дорогою ціною. Саме в дошкільному віці, коли дитина дуже чутлива до емоційних впливів і схильна до наслідування, створюються сприятливі умови для того, щоб поступово розкрити їй зміст народної і світової спадщини через мистецькі твори, етику людських взаємин, сформувати перший практичний досвід прояву душі стосовно рідних та близьких людей, рідної домівки, отчого краю з його природою, історією і традиціями, рідної мови, - всього, з чого для кожного починається Батьківщина. «Батьківщина починається для дитини з шматочка хліба і ниви пшениці, з лісової галявини і блакитного неба над маленьким ставом, з пісень і казок матері над колискою»

          Педагоги нашого дошкільного закладу будують виховний процес з дітьми на гуманістичних та патріотичних ідеях В.Сухомлинського, викладених у його літературних творах для дітей на тему родинних стосунків, шанування свого народу, любові до рідної домівки і краю з його людьми, природою, традиціями. Ми реалізуємо ідеї видатного педагога про створення освітнього закладу як осередку культури, де «…панують чотири культи: Батьківщини, людини, книги і рідного слова».

         Працівниками нашого дошкільного закладу створено «Українську світлицю», де діти мають можливість ознайомитись з національною символікою, різноманітними атрибутами для відтворення обрядів і свят, педагоги разом з дітьми є частими відвідувачами краєзнавчого музею та школи майстерності, проводяться екскурсії, зустрічі з видатними людьми нашого міста, щорічно проходять різноманітні заходи спільно з батьками, організовуються виставки дитячих робіт, з педагогами проводяться консультації, семінари, в методичному кабінеті є посібники та література з патріотичного виховання, створений гурток для першокласників на тему: «Формування духовних цінностей та морально-етичних норм за літературною спадщиною В.О.Сухомлинського»(автор вихователь ДНЗ Полякова Н. О.).

Створення системи громадянського виховання в ДНЗ

Мета громадянського виховання дошкільників :

освітня:

•знайомити дітей з національними цінностями українського народу;

•вчити та заохочувати дітей до спілкування українською мовою. Дати знання про те, що українська мова – одна з найдавніших мов світу. Вчити відчувати красу, мелодійність української мови, пишатися нею;

•дати знання про державні та народні символи;

•формувати у дітей поняття про сім’ю, рід, родину;

•знайомити дітей із природним оточенням, з природоохоронною діяльністю в Україні;

•формувати у дітей емоційно-естетичне ставлення до навколишнього світу;

•знайомити дітей із яскравими зразками національного народно-прикладного мистецтва;

•вчити розуміти і поважати споконвічні традиції, звичаї, свята та обряди українського народу;

•формувати у дітей позитивні емоції: радість, відчуття прекрасного під час ознайомлення з народними традиціями, звичаями та оберегами українського народу;

•формувати емоційно-пізнавальну активність дітей;

•дати знання про моральні категорії: добро, справедливість, чесність, правдивість, працьовитість та ін.;

•прилучати дітей до етичних норм спілкування;

виховувати:

•почуття гордості за свій рідний край, свою культуру;

•почуття любові й поваги до своїх рідних, свого родоводу, до історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього;

•інтерес і повагу до народних традицій, звичаїв та обрядів;

•цікавість до народної творчості;

•естетичний смак, любов до народно-прикладного мистецтва;

•гуманне, шанобливе ставлення до культури, вірувань, традицій та звичаїв народів, які населяють Україну, високу культуру міжнаціонального спілкування;

•позитивне ставлення до своєї національної культури;

розвивати:

•мовлення, увагу, мислення, пам'ять;

•самостійність та ініціативу, творчі здібності;

•спостережливість, уважність;

соціалізаційна:

•розвивати самосвідомість, самооцінку;

•створювати умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей;

•формувати почуття належності до певної нації, яке виявляється в етнічному самовизначенні (віднесенні себе до певної етнічної групи).

Куточки державної символики

Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі громадянського, зокрема патріотичного, виховання дітей

Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді у майбутньому своєї держави. Визначення та опис державних символів України подано у ст. 20 Конституції України.

Національні символи - це свідчення високого духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний код нації. Вони покликані послужити надійною основою формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної свідомості, активної життєвої позиції.

Метою використання державних символів у навчально-виховному процесі є формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готового взяти на себе відповідальність за добробут і безпеку своєї родини, народу.