Моніторинг якості освіти за 2016-2017 н.р.

Результативність роботи з дітьми за лініями розвитку

Аналіз рівня обізнаності дітей молодшого та середнього дошкльного віку проводився відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за картками компетентності, а кваліметричною моделлю проводився моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку. Можемо спостерігати, що кількість дітей молодшого дошкільного віку (з 3-4 років) наприкінці навчального року (порівняно з вереснем) показники за фізичною, соціально-моральною, пізнавальною, мовленнєвою художньо-естетичною, креативною лінією розвитку підвищилися показники високого рівня на 46%; у групі середнього дошкільного віку (з 4-5 років) -  на                                        

56 % за загальними показниками. За результатами обстеження, у групах старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю, тоспостерігаємо, що при першому оцінюванні - високого рівня 22%, достатнього – 56%, середнього 15%, низького – 5%, не обстежено – 2%.

Проаналізувавши І та ІІ оцінювання слід відмітити, що дітей з вищим рівнем стало більше на 21% більше, а з достатнім рівнем розвитку зменшилося на 37%.

На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку  проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних  рухів дошкільників. 

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку  (3-4 р.)

Обстежено 31 дошкільник

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

90,00%

81,00%

6,00%

Норма

10,00%

16,00%

71,00%

Нижче норми

0,00%

3,00%

23,00%

Аналіз результатів обстеження засвідчує, що дошкільники молодшого дошкільного віку добре володіють основними рухами. Найбільша кількість дітей показала високий рівень під час бігу та 0% дітей показали результат нижче норми. Нажаль, зафіксовано 23 % нижче норми показники метання.

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей середнього дошкільного віку (4-5 р.)

Обстежено 51 дошкільник

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

88,00%

75,00%

27,00%

Норма

12,00%

22,00%

67,00%

Нижче норми

0,00%

3,00%

6,00%

Як видно з таблиці найкращий результат зафіксовано в бігові.

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей старшого дошкільного віку (5-6 р.)

Обстежено 30 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки (з місця/з розбігу) (%)

Метання(%)

Вище норми

87,00%

77,00%

34,00%

Норма

10,00%

23,00%

53,00%

Нижче норми

3,00%

0,00%

13,00%

 

У дітей старшого дошкільного віку виявлено більш рівномірне відсоткове співвідношення показників бігу на швидкість та стрибків з місця.

Готовність дітей до школи

Групова психодіагностична робота була проведена із дітьми старшого дошкільного віку за такими методиками: «Орієнтовний тест шкільної зрілості Керна Йєрасика», «Тест розвитку візуально-моторної інтеграції» (ВМІ), тест «Намалюй людину» (ДАТ).

 

Проаналізувавши результати вхідного та вихідного  моніторингового дослідження з готовності дітей до школи, можна спостерігати:

Психодіагностична робота  з дітьми була проведена з групами:

·раннього та молодшого дошкільного віку  для вивчення процесу адаптації до умов днз та  обстеження психічного розвитку за методикою Маннової - Томової;

·середнього та старшого  дошкільного віку для вивчення рівня тривожності та агресивності у дітей за  тестом тривожності ( Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен ) та за  анкетою визначення рівня агресивності Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.

·старшого дошкільного віку  для вивчення інтелектуального розвитку   та обдарованості за методикою «Картка обдарованості» Хаана і Каффа.

Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась  у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам'ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення  звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма). Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу  - 42% дітей, достатній рівень – 51%, середній рівень - 7%.

Психологом дошкільного закладу проведено обстеження загально пізнавальних умінь та навичок дітей у трьох групах, де виховуються старші дошкільники. Результати свідчать про те, що вищий рівень мають 75 % вихованців, 22,5 % – достатній, 2,5% - низький.

Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду, виразному читанні віршів.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Робота вчителя-логопеда

 В ДНЗ (ясла-садок) №9 «Пролісок» створено умови для  навчання  дітей, що мають мовленнєві порушення. Логопедичний пункт удошкільному навчальному закладі відвідувало 36 дітей:

-          середній дошкільний вік – 1 дитина;

-          старший дошкільний вік – 32 дитини;

 

-          молодший шкільний вік – 3 дитини.